Warunki Gwarancji MORGA

Gwarancja producenta marki MORGA


 Producent części MORGA gwarantuje bezawaryjne działanie części przez okres co najmniej 5
lat od daty ich wydania kupującemu
.


 Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane przez Producenta bezpłatnie według poniżej
podanych zasad:


1. Zgłoszenie wady na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie,
nie później niż w terminie 30 dni od daty wykrycia wady, na podstawie dowodu
zakupu reklamowanej części.
2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. Producent dokona naprawy lub wymiany w ciągu 14 dni roboczych od daty
otrzymania reklamowanej części lub otrzymania zdjęć wystarczających do
stwierdzenia wady. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy
gwarancja@morga.com.pl
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji części.
5. Producent pokrywa koszt transportu reklamowanej części. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia z winy Użytkownika koszt wymiany jak i transportu ponoszony jest przez
Kupującego.
6. Gwarancji udziela się od daty wydania części udokumentowanej dowodem zakupu.
Dowód zakupu powinien zawierać w szczególności datę zakupu.